بهاری دیگر، بهاریه ای دیگر...

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش     که این سخن از هاتفم به گوش آمد

 ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع     به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

دسته: